OUKALI ry säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 

1§ Yhdistyksen nimi on OUKALI, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lihastautiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toimialueena Pohjois-Pohjanmaan- ja Kainuun maakunta.


TARKOITUS, TOIMINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on tukea neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään, tehdä työtä heidän yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta sekä vaikuttaa palveluiden, kuntoutuksen, hoidon ja tutkimuksen edistämiseksi.3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi toimialueellaan yhdistys

 - edistää neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden järjestäytymistä

 - toimii jäsenistonsä oikeuksien valvojana ja tekee tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä

 - toimii neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä järjestämällä yhteistoimintaa jäsenille sekä harjoittamalla ja edistämällä myös omaisille kohdistettua tiedotus- ja virkistystoimintaa

- harjoittaa neuvonta-, koulutus-, tiedotus-, liikunta-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa

 - toimii yhteistyossä viranomaisten ja järjestöjen kanssa, vaikuttaa esityksin, aloittein ja toimenpitein terveys- ja sosiaalialan sekä muuhun vammaisiin henkilöihin vaikuttavaan lainsäädäntöön, yhdyskuntasuunnitteluun, ihmisoikeuksien toteutumiseen ja yhteiskunnallisesti asenteisiin.4§ Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankerdyksiä, sekä viihde- ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi ravitsemusliikettä sekd jäsentuotteiden, -korttien, -paitojen yms. myyntiä ja järjestää maksullisia koulutus- ym. niihin verrattavia tilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton, eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen toimintaan osallisille. 


5§ Jäsenet, liittymis- ja jäsenmaksut, jäsenen eroaminen tai erottaminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä neuromuskulaarista tautia sairastava henkilo, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea sen toimintaa. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilo, joka on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksen asiantuntiajäseniksi voidaan hyväksyä muita rekisteröityjä yhdistyksiä, säätiöitä tai yksityisiä kansalaisia, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittäiviin liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja asiantuntijajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsen, kannattaja- tai asiantuntijajäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle. Yhdistyksen jäsen tai kannattajajäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos hän on jättänyt liittymis- ja jäsenmaksunsa maksamatta tilikauden päättyessä. Jäsen, kannattajajäsen tai asiantuntijajäsen, joka rikkoo yhdistyksen tarkoitusta tai säätöjä, tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, taikka ei enää täytä yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännoissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan erottaa yhdistyksestä.6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänienenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin. 8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös täytyy tehdä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikausi loppuu.


9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättettäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajiisenellai yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äanten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.10§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostitse.11§ Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista ja työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo - ja menoarvio sekä liittymis - ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan toiminnan- /tilintarkastaja ja varatoiminnan- /tilintarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun jäsenkirjeessä.12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistölle annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.